رئیس دانشکده

دکتر علی اکبر حسن نژاد

مرتبه علمی: استادیار

گرایش زمین شناسی اقتصادی

3 رتبه برتر