چشم‌انداز توسعه دانشکده علوم زمین

– ایجاد رشته‌های جدید کارشناسی GIS و سنجش از دور

– ایجاد رشته‌های جدید کارشناسی‌ارشد با گرایش­‌های رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، کانی‌شناسی، زمین‌شناسی زیست محیطی، GIS و سنجش از دور و نفت

– راه‌اندازی دوره‌های دکتری در گرایش­‌های تکتونیک، چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی، زمین‌شناسی اقتصادی و پترولوژی

– احداث و راه‌اندازی آزمایشگاه ژئوشیمی