صدیقه مقدسی

کارشناسی‌ارشد پترولوژی

کارشناس آزمایشگاه: پترولوژی

تلفن:  مستقیم: 31177334-023  داخلی: 7334

علی جزوترابی

کاردانی نرم‌افزار

متصدی و مسئول: کارگاه مقطع‌گیری

تلفن مستقیم: 31177336-023  داخلی: 7336

الیاس خادمی

کارشناسی‌ارشد تکتونیک

کارشناس: امور آموزشی و اداری

تلفن مستقیم: 31177250-023 داخلی: 7250
TOP