کارشناس آزمایشگاه پترولوژی: خانم صدیقه مقدسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی‌ارشد پترولوژی

تلفن:     مستقیم: 35220091-023

داخلی: 334

کارشناس امور آموزشی و اداری: خانم فرزانه بانی

گرایش تحصیلی: کارشناسی‌ارشد تکتونیک

تلفن:     مستقیم: 35220091-023

داخلی: 250

کارشناس آزمایشگاه رسوب‌شناسی: خانم مرجان مختاریان

مدرک تحصیلی: کارشناسی‌ارشد رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی

تلفن:     مستقیم: 35220091-023

داخلی319

متصدی کارگاه مقطع‌گیری: آقای علی جزوترابی

مدرک تحصیلی: کاردانی نرم‌افزار

تلفن: 35220091-023

داخلی 336