کارکنان دانشکده علوم زمین

خانم مهندس صدیقه مقدسی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی‌ارشد پترولوژی

کارشناس آزمایشگاه:

پترولوژی

تلفن:  

مستقیم: 35220091-023

داخلی: 334

خانم مهندس فرزانه بانی

گرایش تحصیلی:

کارشناسی‌ارشد تکتونیک

کارشناس:

امور آموزشی و اداری

تلفن:  

مستقیم: 35220091-023

داخلی: 250

خانم مهندس مرجان مختاریان

مدرک تحصیلی:

کارشناسی‌ارشد رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی

کارشناس آزمایشگاه:

رسوب‌شناسی،سنگ شناسی رسوبی،

فتوژئولوژی،زمین شناسی فیزیکی

تلفن:  

مستقیم: 35220091-023

داخلی319

آقای علی جزوترابی

مدرک تحصیلی:

کاردانی نرم‌افزار

متصدی و مسئول:

 کارگاه مقطع‌گیری

تلفن:

مستقیم: 35220091-023

داخلی: 336

TOP