مهندس صدیقه مقدسی

کارشناسی‌ارشد پترولوژی

کارشناس آزمایشگاه: پترولوژی

تلفن:  مستقیم: 35220091-023  داخلی: 334

آقای علی جزوترابی

کاردانی نرم‌افزار

متصدی و مسئول: کارگاه مقطع‌گیری

تلفن مستقیم: 35220091-023  داخلی: 336

خانم مهندس فرزانه بانی

کارشناسی‌ارشد تکتونیک

کارشناس: امور آموزشی و اداری

تلفن مستقیم: 35220091-023 داخلی: 250
TOP