دکتر سیدسعیدالرضا اسلامی

مرتبه علمی: استادیار
رشته: زمین شناسی
گرایش: تکتونیک

مرتبه علمی: استادیار
رشته: جغرافیا
گرایش: برنامه‌ریزی شهری

مرتبه علمی: استادیار
رشته: زمین شناسی
گرایش: هیدروژئولوژی

مرتبه علمی: دانشیار
رشته: زمین شناسی
گرایش: پترولوژی

مرتبه علمی: استادیار
گرایش: مهندسی سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی

مرتبه علمی: استادیار
رشته: زمین شناسی
گرایش: تکتونیک

مرتبه علمی: دانشیار
رشته: زمین شناسی
گرایش: رسوب شناسی و سنگهای رسوبی

مرتبه علمی: استادیار
رشته: زمین شناسی
گرایش: رسوب‌شناسي

مرتبه علمی: دانشیار
رشته: زمین شناسی
گرایش: زمين‌شناسي اقتصادي

مرتبه علمی: استادیار
رشته: زمین شناسی
گرایش: چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی

مرتبه علمی: دانشیار
رشته: زمین شناسی
گرایش: چينه‌شناسی و فسيل‌شناسي

مرتبه علمی: دانشیار
رشته: زمین شناسی
گرایش: زمين‌شناسي مهندسی

مرتبه علمی: استادیار
رشته: ژئوفیزیک
گرایش: زلزله شناسی

مرتبه علمی: استادیار
رشته: جغرافیا
گرایش: ژئومورفولوژی

مرتبه علمی: دانشیار
رشته: زمین شناسی
گرایش: زمين‌شناسي اقتصادی

مرتبه علمی: استادیار-(بازنشسته)
رشته: زمین شناسی
گرایش: چينه‌شناسی و فسيل‌شناسي

مرتبه علمی: استادیار
رشته: زمین شناسی
گرایش: بلورشناسي و كاني‌شناسي

مرتبه علمی: دانشیار
رشته: زمین شناسی
گرایش: پترولوژی

مرتبه علمی: دانشیار
رشته: جغرافیا
گرایش: ژئومورفولوژی

مرتبه علمی: استادیار
رشته: زمین شناسی
گرایش: تکتونیک

TOP