آزمایشگاه زمین‌شناسی مهندسی

 

آزمایشگاه زمین شناسی مهندسی مجهز به انواع دستگاههای مورد نیاز از جمله دستگاههای برش سنگ، آزمایش تک محوره، مغزه گیر، برش عرضی و طولی مغزه ها، لوازم آزمایش تراکم خاک، ست کامل نفوذپذیری، CBR و ... می باشد.

 

TOP