دانشجوعنوان پایان‌نامهاستاد(ان) راهنمااستاد(ان) مشاورتاریخ دفاع
بهاره ولی‌زادهزیست چینه‌نگاری نهشته‌های دونین در منطقه شیربند دامغان بر مبنای کنودونتدکتر حسینی‌نژاد1388
زهره خسرویزیست چینه‌نگاری نهشته‌های دونین پسین در شمال شرق باغین (غرب کرمان) بر مبنای کنودنتدکتر حسینی‌نژاد
دکتر داستان‌پور
1388
خدیجه ولی‌پورچینه‌نگاری زیستی میکروسکوپی و آنالیز رخساره‌ای سازند فهلیان در چاه شماره 18 میدان نفتی خارکدکتر مصدقدکتر حسینی‌نژاد1389
زهره علی‌پورزیست چینه‌نگاری نهشته‌های پرمین در ناحیه چمن ساور (شمال غرب دامغان) بر مبنای فرامینیفرها و جلبک‌های آهکیدکتر حسینی‌نژاد
دکتر رشیدی1390
مهدی رعيت پيشهبیواستراتیگرافی، میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در چاه‌های شماره 8 و 331 میدان نفتی ماروندکتر حسینی‌نژاد
دکتر مصدق
1390
فاطمه رمضانقربانیبایو استراتیگرافی فرامینیفری و پالئواکولوژی سازند زیارت (پالئوسن –ائوسن زیرین) در برش باغدره، شمال ابهر و مقایسه آن با برش مجن در شمال باختر شاهروددکتر مصدقدکتر حسینی‌نژاد
دکتر عباسی
1390
فرشته فتاحیزیست‌چینه‌نگاری سازندهای جهرم-آسماری در میدان نفتی خشت بر مبنای فرامینیفرهادکتر حسینی‌نژاددکتر مصدق
دکتر غفرانی
1390
محبوبه داریوش‌نیازیست‌چینه‌نگاری سازند آب‌دراز بر مبنای استراکد در برش پادها (کپه داغ)دکتر حسینی‌نژاددکتر علامه1390
مریم دالوندتحقيقات بایواستراتیگرافی و ميكروپالئونتولوژي سازندهاي حفاري شده در چاه هامون-1 و مقايسه آن با چاه پارس جنوبي -1، دکتر حسینی‌نژاددکتر مصدق1390
اسمعیل قرائتیچینه‌نگاری زیستی، شیمیایی، ایزوتوپی و بوم‌شناسی دیرینه سازند زیارت در منطقه کلات ( شمال دامغان )دکتر حسینی‌نژاد
دکتر یوسفی‌راد
دکتر مصدق1390
مهدی هادی سیه‌رودایکنولوژی، بیواستراتیگرافی و تفسیر محیط رسوبی سازند زیارت در کوه‌های سلطانیه و رسوبات منتسب به ائوسن در کوه‌های تارم (زون البرز غربی)دکتر مصدق
دکتر عباسی
دکتر حسینی‌نژاد1390
مازیار نیکورزمایواستراتیگرافی سنگ‌های کربونیفر در البرز مرکزی (برش آرو)دکتر مصدقدکتر حسینی‌نژاد1390
کاوه محمدیژئوشیمی، بایواستراتیگرافی و رسوب‌شناسی گذر دونین- کربونیفر البرز شرقی با استفاده از عناصر اسکلتی و داده‌های ایزوتوپیدکتر مصدق
دکتر تقی‌پور
دکتر حسینی‌نژاد
دکتر اهری‌پور
1390
اکبر اسماعیلی دهجبایوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند قم ....دکتر مصدق
دکتر دانشیان
دکتر حسینی‌نژاد1390
خديجه فلاح اندواريمطالعه بازوپایان اردويسين زيرين در برش گرد كوه، غرب دامغاندکتر حسینی‌نژاد
دکتر مصدق
دکتر لئونید پوپوف
دکتر قبادی‌پور
1391
رحيمه رسولي تيمورلوئيمطالعه تريلوبيت‌ها‌ي اردوسين زيرين در برش گرد كوه، غرب دامغاندکتر حسینی‌نژاد
دکتر قبادی‌پور
دکتر لئونید پوپوف1391
حبیب صالحیچينه‌نگاري سازند ايلام در تاقديس پير (شرق فراشبند در استان فارس)دکتر حسینی‌نژاد
دکتر امیری بختیار
مهندس دباغ1391
مژگان یعقوبیبایواستراتیگرافی نهشته‌های دونین بالایی در منطقه دروار ( جنوب غرب دامغان ) بر مبنای کنودونتدکتر حسینی‌نژاد
دکتر حمدی
دکتر مصدق1391
الهام مکوندیزیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های کربونیفر بالایی- پرمین زیرین برش چلم‌کوه واقع در منطقه کلنگاه (جنوب شهرستان نکا) بر مبنای فرامینیفرهادکتر حسینی‌نژاددکتر احمدی1392
عیسی موسوی ده‌بزرگمطالعه آمونیت‌های سازند کژدمی در برش ده‌بزرگ شهرستان باشت (کهگیلویه و بویراحمد)دکتر حسینی‌نژاددکتر قطبی راوندی1392