آزمایشگاه رسوب‌شناسی

آزمایشگاه رسوب‌شناسی شامل دستگاه هاي لازم جهت مطالعات رسوب شناسي مانند: دستگاه آب مقطرگیری، آون، شیکر، سری سرند (الک)، سانتریفیوژ، کلسیمتر برنارد، ترازو دقیق، هیدرومتر، هیتر، هود و کولیس می باشد ، همچنین مواد شيميائی و وسايل آزمايشگاهی از ديگر امکانات موجود در اين آزمايشگاه مي باشد.
در این واحد درسی آزمایش های مربوط به اندازه گیری قطر قلوه سنگ ها با کولیس، آماده سازی برخی از
نمونه های خاص، دانه بندی رسوبات توسط دستگاه شیکر و رسم منحنی های دانه بندی، اندازه گیری قطر ذرات توسط پیپت متحرک، آزمایش هیدرومتری براساس تغییرات چگالی سیال بر حسب زمان، تعیین جرم مخصوص نمونه، آزمایش کلسیمتری و تیتراسیون انجام می شود.

TOP