دانشجوعنوان پایان‌نامهاستاد(ان) راهنمااستاد(ان) مشاورتاریخ دفاع
الهه کریم‌دادارزیابی کارایی مهندسی مخلوط بنتونیت و زئولیت برای استفاده در خاک چالدکتر بشیرگنبدیدکتر رحیمی
دکتر ظهیری
شهریور 1392
حاصل بامرادبررسی تاثیر ویژگی ناپیوستگی‌ها در سرعت سیر امواج صوتی در توده‌های سنگی مطالعه موردی: منطقه‌ی دامغاندکتر بشیرگنبدیدکتر رحیمیدی 1392
حسین احمدی طاقیارزیابی پارامترهای زمین‌شناسی مهندسی موثر بر طراحی پرده آب بند سد چومان با رویکرد بهینه‌سازی احجام و ابعاد طرحدکتر بشیرگنبدیدکتر رحیمیدی 1392
اصغر امامعلی‌زادهمطالعه روش‌های آب‌بندی مخزن سد گردیان جلفادکتر بشیرگنبدی
دکتر اصغری
دکتر رحیمیدی 1392
الهام احمدیارزیابی روش‌های بهینۀ آب‌بندی پی و تکیه‌گاه‌های سد نرمابدکتر بشیرگنبدیمهندس جاویدشهریور 1393
سامان زند کریمیارزیابی ملاحظات زمین‌شناسی مهندسی در انتخاب محور برتر سد آدیناندکتر بشیرگنبدیدکتر رحیمیشهریور 1393
راضیه نوریبررسی پدیدۀ فرو نشست زمین و پیش‌بینی آن در دشت قزویندکتر بشیرگنبدیدکتر شریفی کیا
مهندس شمشکی
آذر 1393
ناهید محمدیبررسی ملاحظات و مخاطرات زمین‌شناسی مهندسی سد مخزنی بیستون کرمانشاهدکتر بشیرگنبدیمهندس اسلامیدی 1393
سمیه جلیلیارزیابی روش‌های بهینه حفاری و نگهداری خط 3 قطار شهری تهران بر اساس شرایط ژئوتکنیکی مسیردکتر بشیرگنبدیمهندس نخعیدی 1393
خدیجه هاشمیارزیابی کارآیی بنتونیت‌های منطقۀ رشم سمنان در جذب آلاینده‌‌های محلول در آبدکتر ظهیریدکتر بشیرگنبدیبهمن 1391
مرضیۀ وقایعیبررسی ویژگی‌های زمین شناسی مهندسی نهشته‌های شهر دامغاندکتر رحیمیدکتر بشیرگنبدیبهمن 1393
حامد اسدیانرفتارنگاری سد دوستی بر اساس داده‌های ابزار دقیقدکتر رحیمیدکتر بشیرگنبدیبهمن 1393