آزمایشگاه چینه‌‌شناسی و فسیل‌شناسی

آزمايشگاه ديرينه شناسي مجهز به ميكروسكوپ هاي لوپ (مدل Leica)، نمونه هاي فسیلی شاخص از گروههای مختلف بی مهرگان ایران و تعداد دیگری از نمونه های خارجی و مقاطع ميكروسكوپي میکروفسيل های شاخص از دوران های مختلف است.

TOP