دانشجوعنوان پایان‌نامهاستاد(ان) راهنمااستاد(ان) مشاورتاریخ دفاع
زهرا سليماني مارشکبررسي پتروگرافي، سنگ‌شناسي و ژئوشيمي معادن زغال‌سنگ منطقه اولنگ، استان گلستاندکتر تقی‌پوردکتر اهری‌پوراسفند 1389
حکيمه محمدي لقبمطالعه هاله‌هاي دگرساني ـ کاني‌زايي و ارائه الگوي پراکندگي عناصر با ارزش مس، موليبدن، طلا و نقره در کانسار مس پورفيري سارا، شهربابک، استان کرماندکتر تقی‌پورفروردين 1390
مريم حاجي بهراميپتروگرافي، ژئوشيمي و ژنز کانسار آهن هميرد استان سمناندکتر تقی‌پوربهمن 1390
مهديه اسديبررسي فراواني عناصر با ارزش در آنومالي شماره (1) معدن گل گهر سيرجان- کرماندکتر تقی‌پوربهمن 1390
کاوه محمديژئوشيمي، بايواستراتيگرافي و رسوب‌شناسي در گذر دونين-کربنيفر البرز شرقي با استفاده از عناصر اسکلتي و داده‌هاي ايزوتوپيدکتر مصدق
دکتر تقی‌پور
بهمن 1390
مرضيه ابراهيم محسنيبررسي کانه‌زايي کانسار مهدي‌آباد با استفاده از سيالات درگير و ايزوتوپ پايداردکتر تقی‌پور
دکتر حسن‌نژاد
اسفند 1390
منوچهر دلفارديبررسي منشاء گوگرد کاني‌هاي سولفيدي در معادن آهن 1،2،3 گل گهر سيرجاندکتر تقی‌پوراسفند 1390
محسن زادصالحبررسي هاله هاي دگرساني كمربند ماگمايي ترود با استفاده از تصاوير ماهواره اي ASTER و ETM+ به منظور اكتشاف مواد معدنيدکتر تقی‌پوردکتر هنرمندآذر 1391
سميه اسماعيل‌نژادمطالعه ميانبارهاي سيال و ژئوشيمي ايزوتوپ‌هاي پايدار معدن آهن نوکه، شمال سمناندکتر تقی‌پورآذر 1391
طاهره ربانيپتروگرافي، سنگ‌شناسي، ژئوشيمي و محيط ديرينه معادن زغالسنگ قشلاق، البرز شرقيدکتر تقی‌پوردکتر اهری‌پورآذر 1391
پروانه خدابنده‌لوبررسي کاني‌شناسي فيروزه‌هاي ايران به وسيله مطالعاتXRD, XRF, FTIR, RAMANدکتر تقی‌پوردکتر ظهیریشهريور 1392
شمس الدين پناهيتجزيه و تحليل داده اکتشافي و مدل‌سازي سه بعدي معدن شماره 3 گل گهر با استفاده از نرم‌افزار Gemcomدکتر تقی‌پوربهمن 1392