تجهیزات و امکانات آزمايشگاه کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی:

– ميكروسكوپ‌هاي پلاريزان (مدل Leitz) جهت مطالعه مقاطع نازک کانی و سنگ

– مقاطع نازک از کانی‌ها و سنگ‌های آذرين، دگرگونی و رسوبی

– نمونه‌های دستی از کانی‌ها و سنگ‌های آذرين، دگرگونی و رسوبی

– دستگاه عکسبرداری (Olysia) از مقاطع نازک

– تلویزیون متصل به میکروسکوپ جهت مشاهده مقاطع

– میکروسکوپ مجهز به U-Stage برای اندازه‌گیری محورهای کریستالوگرافی