آزمایشگاه کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی

تجهیزات و امکانات آزمايشگاه کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی:

  • - ميكروسكوپ‌هاي پلاريزان (مدل Leitz) جهت مطالعه مقاطع نازک کانی و سنگ

  • - مقاطع نازک از کانی‌ها و سنگ‌های آذرين، دگرگونی و رسوبی

  • - نمونه‌های دستی از کانی‌ها و سنگ‌های آذرين، دگرگونی و رسوبی

  • - دستگاه عکسبرداری (Olysia) از مقاطع نازک

  • - تلویزیون متصل به میکروسکوپ جهت مشاهده مقاطع

  • - میکروسکوپ مجهز به U-Stage برای اندازه‌گیری محورهای کریستالوگرافی

نمای کلی

نمای کلی

نمای کلی

تجهیزات

میکروسکوپ پلاریزان اصلی

نمونه سنگ های درون آزمایشگاه

مطالعه مقاطع زیر میکروسکوپ

3 رتبه برتر