دانشجوعنوان پایان‌نامهاستاد(ان) راهنمااستاد(ان) مشاورتاریخ دفاع
رضوان مهدی‌زادهکاربرد روش‌های آماری آشکارسازی الگویی در مطالعه لرزه‌زمین‌ساخت زاگرسدکتر هاشمیدکتر اسلامیتیر 86
شهربانو خانیمطالعه الگوی مکانی و زمانی پس‌لرزه‌های زلزله‌های اصلی رخ داده در ایران طی 30 سال اخیر (2006-1976)دکتر هاشمیدکتر خادمیبهمن 86
غلامعلی احمدیان‌پورتحلیل ساختاری گسل ترود، جنوب دامغاندکتر هاشمیدکتر خادمیمهر 87
حسن وفاتحلیل ساختارهای شکننده زون ارومیه – دختر در جنوب شرق ابیانهدکتر هاشمی
دکتر صفایی
مهر 87
زهرا حقیقت لاریمطالعه زمین‌ساخت جنبا در شمال و شمال غرب دامغان (البرز شرقی، ایران)دکتر هاشمیدکتر خادمیدی 87
مهدی تاتتحلیل ساختاری گسلش در شمال گرمساردکتر هاشمیدکتر خادمیبهمن 87
حمید محمدیمطالعه کمی الگوی آبراهه‌ای شمال و شمال غرب دامغان و بررسی نقش ساختارهای منطقه در کنترل آندکتر هاشمیبهمن 88
لیلا اعتماد جهرمیتحلیل مکانی، مدل سازی، و تفسیر زمین‌ساختی لرزه‌خیزی ناحیه زاگرسدکتر هاشمیبهمن 89
سمیه توده کشترهیافتی نو در پهنه‌بندی لرزه زمین‌ساختی ایران با استفاده از روش عددیدکتر اسلامیدکتر ظهوریان آزادبهمن 89
رقیه بهشتی مقدممطالعه گسلش فعال، لرزه‌خیزی و لرزه‌زمین‌ساخت البرز مرکزی و تحلیل رژیم تنشی حال حاضر آن ناحیهدکتر هاشمیدکتر اسلامیاسفند 89
عذرا حسن‌لوبررسی اثر متقابل فعالیت لرزه‌ای قطعات فعال سیستم گسلی کازروندکتر هاشمیتیر 90
حجت زارع رئیس‌آبادیمطالعۀ لرزه‌زمین‌ساخت و ارزیابی خطر لرزه‌ای گسل‌های فعال در استان سمناندکتر هاشمیدکتر مرادی هرسینیشهریور 90
چاوره بایزیدیبررسی کمی دو بعدی الگوی مکانی گسل‌های بزرگ مقیاس ناحیه زاگرسدکتر هاشمیشهریور 90
حامد رحیمیتحلیل ساختاری معدن بوکسیت جاجرمدکتر اسلامیدکتر میرزینلی
مهندس جعفرزاده
شهریور 90
محمد مهرانفرتحلیل هندسی و جنبشی گسل طالقان (منطقه نساء – دیزین)دکتر اسلامی
دکتر یساقی
شهریور 90
مهدی ذبیحیتحلیل ساختاری پهنه تکنار (غرب کاشمر)دکتر اسلامیدکتر خادمی
مهندس مجیدی
دی 90
سعید جمشیدیتحلیل ساختاری رشته کوه کلمرد – جنوب حلواندکتر اسلامیدکتر هاشمی
دکتر ناظمی
دی 90
مهدیه دین‌پناههندسه، سازوکار و جنبش‌هاي جوان گسله‌هاي شمال سمنان و عطاری، جنوب خاوری ناحیه البرز مرکزیدکتر هاشمیبهمن 90
عطیه افکانهتحلیل کمی ارتباط مکانی موقعیت کانون زلزله‌ها و هندسه گسل‌های فعال در ناحیه زاگرسدکتر هاشمیبهمن 90
ندا نوروزیبررسی ویژگی‌های لرزه‌زمین‌ساختی و شناسایی و مقایسه پهنه‌های لرزه‌زا در ایراندکتر هاشمیخرداد 91
لیلا عسکریمطالعه تغییرات مکانی و زمانی لرزه‌خیزی در اطراف خطواره عماندکتر هاشمیدی 91
مهدی جهانگیریتحلیل شکستگی‌های میدان نفتی پازنان (جنوب باختر ایران)دکتر اسلامیمهندس علیپوردی 91
فاطمه اسکندریتحلیل شکستگی‌های ناودیس تنگ شمشیربر – شمال غرب دامغاندکتر اسلامیدکتر خادمیدی 91
اکبر سعیدی ابواسحقیبررسي تغييرات الگوي چين‌خوردگي ناحيه البرز شرقي در مقطع عرضي جام - ساريدکتر هاشمیدکتر خادمیبهمن 91
هانی اسدیتحلیل سیستماتیک شکستگی‌های سازندهای ایلام و سروک در تاقدیس بنگستاندکتر اسلامیدکتر چرچیبهمن 91
سهیلا خادمیبررسی خصوصیات ساختاری سیستم گسلی فرعی آزادشهر (غرب تهران) با مطالعه ویژگی‌های ژئوتکنیکی نهشته‌های آبرفتیدکتر هاشمی
دکتر مرادی هرسینی
بهمن 92
لیلا محمدیبررسی کمی تغییرات مکانی و زمانی پارامترهای لرزه‌خیزی در ایراندکتر هاشمیشهریور 93
مرضیه نوری قیداریاستفاده از روش‌هاي آماري در ارزيابي تغييرات زماني نرخ لرزه‌خيزي در ناحيه زاگرسدکتر هاشمیشهریور 93
محمد حسنوندتحلیل شکستگی‌های پهنه کوه زر – غرب تروددکتر اسلامیدکتر خادمیشهریور 93
مظاهر بابامرادتحلیل چین‌خوردگی رادیولاریت‌های پهنه سنندج-سیرجان در شمال باختر پاوهدکتر اسلامی
دکتر محجل
شهریور 93
سمیه اسفدهشناسایی چشمه‌های لرزه‌زا با استفاده از فن دورسنجی و برآورد خطر لرزه‌ای در ساختگاه نیروگاه منتظر قائمدکتر اسلامیدکتر پورکرمانی
دکتر عسکری
دی 93
پریسا جزءعباسعلیانآشکارسازی چشمه‌های لرزه‌ای با استفاده از روش دورسنجی و برآورد خطر لرزه‌ای در استان سمناندکتر اسلامیدکتر پورکرمانی
دکتر عسکری
دی 93
اکرم عبیدیبررسی ارتباط بین گسلش و کانه‌زایی در منطقه ترود-چاه شیرین با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و GISدکتر هاشمیدکتر حسن‌نژادبهمن 93